Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "DĄBROWSKI" Anna Dąbrowska

ul. Wolności 9, 08-300 Sokołów Podlaski
Firma podmiotu leczniczego

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto określenia „podmiot leczniczy”, należy przez to rozumieć: PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "DĄBROWSKI" Anna Dąbrowska, ul. Wolności 9, 08-300 Sokołów Podlaski, prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą nadany numer NIP: 8231006231, REGON: 712153570, wykonującą nadto działalność leczniczą w ramach zakładu podmiotu leczniczego pn. PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "DĄBROWSKI". ul. Wolności 9, 08-300 Sokołów Podlaski
§1

1. Firmą podmiotu leczniczego jest: PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "DĄBROWSKI”

2. Anna Dąbrowska, ul. Wolności 9, 08-300 Sokołów Podlaski, prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą nadany numer NIP: 8231006231, REGON: 712153570

3. Podmiot leczniczy wykonuje działalność w zakładzie podmiotu leczniczego pn. PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "DĄBROWSKI", ul. Wolności 9, 08-300 Sokołów Podlaski

4. W ramach zakładu podmiotu leczniczego funkcjonuje:
a) Poradnia stomatologiczna w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 9

5. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr 000000174033
Podstawa działania

§2

1. Podmiot leczniczy działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654;
b) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.);
c) Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;
d) Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów wykonawczych do ustaw.
Zakres regulaminu

§3

Regulamin podmiotu organizacyjnego określa:

a) Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
b) Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego;
c) Organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych zakładu podmiotu oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami i komórkami;
d) Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu podmiotu leczniczego;
e) Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
f) Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
g) Warunki prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
h) Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
Przedmiot działalności

§4

1. Podmiot leczniczy, w ramach zakładu podmiotu, w każdej z posiadanej poradni, prowadzi działalność leczniczą w rodzaju i zakresie:
a) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: chirurgii stomatologicznej, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, rentgenodiagnostyki.

2. Zakres udzielanych świadczeń odpowiada specjalność komórki organizacyjnej, wchodzącej w skład zakładu.
Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

§5

1. Podmiot leczniczy, udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu podmiotu leczniczego.

2. Świadczenia udzielane są w pomieszczeniach zakładu podmiotu leczniczego w:
a) Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 9

3. Godziny udzielania świadczeń odpowiadają godzinom przyjęć personelu medycznego.

4. Szczegółowe godziny przyjęć określone są w harmonogramie pracy lekarzy.
Struktura organizacyjna i sposób kierowania

§6

1. W ramach struktury podmiotu leczniczego wyodrębniono:
a) Jeden zakład pod nazwą PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "DĄBROWSKI,
ul. Wolności 9, 08-300 Sokołów Podlaski, działające w ramach jednej jednostki organizacyjnej o tej samej nazwie, w którym działa jedna komórka organizacyjna:

- PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "DĄBROWSKI w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 9, 08-300 Sokołów Podlaski

2. Zakładem, jednostką organizacyjną oraz komórkami kieruje bezpośrednio podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź upoważniona przez niego osoba (kierownik). Nadzór merytoryczny nad zapewnieniem właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej sprawuje kierownik wyznaczony przez właściciela.
Cele i zadania podmiotu leczniczego

§7

1. Celem głównym podmiotu leczniczego jest organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu podmiotu.

2. Podmiot leczniczy realizuje swoje cele i zadania poprzez zapewnianie opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług.

3. Podmiot leczniczy gwarantuje jednocześnie, że:
a) świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
b) pomieszczenia oraz wyposażenie Podmiotu w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach;
c) aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Do zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólno stomatologicznych; świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia; protetyki stomatologicznej; chirurgii stomatologicznej, , periodontologii, rentgenodiagnostyki, a w szczególności:
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
b) zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów,
c) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
d) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
e) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
f) prowadzenie szkoleń w jednostce,
g) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
h) stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli zakładu, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§8

1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz we wpisie do RPWDL z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce organizacyjnej, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu lub w innym miejscu pobytu pacjenta.

3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

5. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentowi niezwłocznie, niezależnie od kolejki oczekujących.

6. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, należy poinformować pacjenta w każdy możliwy sposób.

7. Lekarze kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.

8. Nazwiska osób udzielających świadczeń medycznych znajdują się na tablicach informacyjnych.
Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu

§9

1. Do zadań jednostki i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich, wykonywanie zabiegów diagnostycznych oraz kierowania i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

2. Świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych udzielane są zgodnie z przyjętą specjalnością komórek oraz odpowiadającym im zakresem świadczeń zdrowotnych.

3. Do zadań każdej z komórek organizacyjnych należy wykonywanie:
a) Porad lekarskich;
b) Badań diagnostycznych;
c) Zabiegów diagnostycznych.
Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

§10

1. Poszczególne komórki organizacyjne funkcjonujące w ich ramach zakładu podmiotu leczniczego i jednostki organizacyjnej, oraz osoby udzielające w imieniu podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osobą przez niego upoważniona (kierownik)
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§11

1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

3. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na zasadach prawem przewidzianych.
Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

§12

1. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie w razie zawarcia przez podmiot leczniczy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, podmiot leczniczy nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów.

3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat podana jest do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty poprzez wywieszenie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej podmiotu.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

7. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.

8. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależniać jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.
Udostępnianie dokumentacji medycznej

§13

1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

2. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

3. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
4. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii nie pobierana jest opłata.
§14

1. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
a) dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, bez zbędnej zwłoki,
b) udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność i ochrony danych osobowych,
c) w przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny,
d) w przypadku wydania oryginałów dokumentacji w zakładzie podmiotu leczniczego należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu zakładu podmiotu leczniczego, za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika,
b) poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.

3. Zakład podmiotu leczniczego udostępnia dokumentację medyczną:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
b) po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
c) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
d) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
e) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej wymienionym podmiotom: wojewodom, konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.
Przepisy końcowe

§15

1. Niniejszy regulamin organizacyjny został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.

3. Zmiany i uzupełnienia do regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej zakładu podmiotu leczniczego oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.

4. W kwestiach nieuregulowanych, postanowienia znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Załączniki:

1. Prawa Pacjenta

2. Cennik usług

Sporządził i zatwierdził:

Anna Dąbrowska
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem organizacyjnym i przyjmuję obowiązek stosowania jego zapisów:

1. Lek. stom. Świętosław Dąbrowski

2. Menadżer Daniel Dąbrowski
Sokołów Podlaski, dn. 4 marca 2015 r.

Aktualizowany dn.09.09.2019r.